دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 7، شهریور 1400، صفحه 1-135 
ترکیب فیلتر ذره ترتیبی و شکل‌دهنده پرتو برای مکانیابی منابع اخلالگر مغزی

صفحه 89-104

10.22034/jasp.2021.45667.1141

سید مرتضی نوریان نجف آبادی؛ حمیدرضا ابوطالبی؛ ,وحید ابوطالبی؛ فرزانه شایق