پردازش سیگنال پیشرفته (JASP) - فرایند پذیرش مقالات