فرایند پذیرش مقالات

روندنمای فرآیند داوری، پذیرش و انتشار مقالات در نشریه پردازش سیگنال پیشرفته دانشگاه تبریز

روندنمای فرآیند داوری، پذیرش و انتشار مقالات در نشریه پردازش سیگنال پیشرفته دانشگاه تبریز

توجه: بازه زمانی بررسی اولیه مقالات دریافتی (اعلام نظر به نویسنده یا آغاز فرآیند داوری) حداکثر یک هفته است.