اخذ پروانه انتشار رسانه غیربرخط «نشریه پردازش سیگنال پیشرفته»

به موجب ماده 13 قانون مطبوعات مصوب 1364/12/28 مجلس شورای اسلامی، پروانه انتشار رسانه غیربرخط پردازش سیگنال پیشرفته در زمینه برق (تخصصی) به زبان فارسی، انگلیسی و ترتیب انتشار دوفصلنامه به نام دانشگاه تبریز و با مدیر مسئولی دکتر محمود محصل فقهی در تاریخ 1401/04/20 به شماره ثبت 91880 صادر شد.