اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر جواد فرونچی

مهندسی برق - الکترونیک استاد، گروه مهندسی برق - الکترونیک، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?frounchi
jfrounchitabrizu.ac.ir
0000-0003-2633-8467

اعضای هیات تحریریه

دکتر افشین ابراهیمی

مهندسی برق - مخابرات استاد، دانشگاه صنعتی سهند

fa.ee.sut.ac.ir/ShowStaffDetails.aspx?ID=1
aebrahimisut.ac.ir
0000-0003-2207-9306

دکتر علی آقاگل‌زاده

مهندسی برق - مخابرات استاد، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

cee.nit.ac.ir/ms/aghagol/home.aspx
aghagolnit.ac.ir
0000-0002-6999-3464

دکتر حمیدرضا امین‌داور

مهندسی برق - مخابرات استاد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

aut.ac.ir/cv/2200/%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7%20%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1
hamidamiaut.ac.ir
0000-0002-0954-0674

دکتر سبلان دانشور

مهندسی پزشکی - بیوالکتریک دانشیار، دانشگاه تبریز
Brunel University

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?s.daneshvar
daneshvartabrizu.ac.ir
0000-0002-8258-0437

دکتر میرهادی سیدعربی

مهندسی برق - مخابرات استاد، دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?seyedarabi
seyedarabitabrizu.ac.ir
0000-0001-6652-2467

دکتر موسی شمسی

مهندسی پزشکی - بیوالکتریک استاد، دانشگاه صنعتی سهند

fa.bme.sut.ac.ir/ShowStaffDetails.aspx?ID=2
shamsisut.ac.ir
0000-0003-4670-0531

دکتر محمدحسن قاسمیان یزدی

مهندسی برق - مخابرات استاد، دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/index.jsp?siteid=56&fkeyid=&siteid=33&pageid=6725&tchcode=303795
ghassemimodares.ac.ir
0000-0002-2303-1753

دکتر احسان‌اله کبیر

مهندسی برق - الکترونیک استاد، دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/index.jsp?siteid=56&fkeyid=&siteid=33&pageid=6750&tchcode=301175
kabirmodares.ac.ir
0000-0002-5610-7611

دکتر قادر کریمیان خسروشاهی

مهندسی برق - الکترونیک دانشیار، دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?gh.karimian
karimiantabrizu.ac.ir
0000-0001-5030-6970

دکتر مسعود گراوانچی‌زاده

مهندسی پزشکی - بیوالکتریک دانشیار، دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?geravanchizadeh
geravanchizadehtabrizu.ac.ir
0000-0003-3413-4966

دکتر بهزاد مظفری تازه‌کند

مهندسی برق - مخابرات دانشیار، دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?mozaffary
mozaffarytabrizu.ac.ir
0000-0002-0734-5816

دکتر میرجواد موسوی‌نیا

مهندسی برق - مخابرات دانشیار، دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?j.m.niya
niyatabrizu.ac.ir
0000-0002-4330-005X

مدیر مسئول

دکتر سعید مشگینی

مهندسی پزشکی - بیوالکتریک استادیار، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?saeed_meshgini
meshginitabrizu.ac.ir
0000-0001-5023-0961

مدیر اجرایی

دکتر محمود محصل فقهی

مهندسی برق - مخابرات استادیار، گروه مهندسی برق - مخابرات، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?mohasselfeghhi
mohasselfeghhitabrizu.ac.ir
0000-0002-7193-843X

کارمند نشریه

آقای مرتضی کوچه‌مشکی پوران

مسئول دفتر نشریات، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تبریز

jasptabrizu.ac.ir
+98 41 33393756