دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 2، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-50 
3. آشکارساز CFAR در حضور لبه کلاتر با استفاده از تبدیل موجک ایستان

صفحه 17-25

حمید سعیدی سورک؛ عباس بریزی؛ امیر زعیم باشی نصرت آبادی