دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-64 
5. آنالیز سیگنال اکوی رادار تعقیب بر مبنای هیستوگرام زمانی و آزمایش تجربی آن

صفحه 47-53

محسن میوه چی؛ رزا بنی طالبی دهکردی؛ ابوالقاسم زیدآبادی نژاد