دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 6، آذر 1399، صفحه 159-309 
تشخیص شات برای ویدیو HEVC/H.265

صفحه 185-196

10.22034/jasp.2021.13475

مصطفی رعیتی فرد؛ مهدی محرابی؛ محمد قنبری