کلیدواژه‌ها = رله‌ دومسیره
بیشینه‌سازی ظرفیت مؤثر در رله‌های نیمه دوطرفه دومسیره با بسته‌های کوچک

دوره 3، شماره 2، آذر 1398، صفحه 227-238

10.22034/jasp.2019.10496

محمد لاری؛ زهرا کشاورز گندمانی؛ الهه مداح