بیشینه‌سازی ظرفیت مؤثر در رله‌های نیمه دوطرفه دومسیره با بسته‌های کوچک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

ارسال با بسته‌هایی با طول کوچک، ازجمله موضوعاتی است که در نسل جدید مخابراتی جهت برقراری ارتباطات کم تأخیر مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله نیز به‌منظور داشتن یک ارتباط کم تأخیر، سیستم مخابرات مشارکتی تحت سناریوی ارسال با بسته‌های کوچک بررسی شده است. در این سیستم رله نیمه دوطرفه دومسیره، اطلاعات دو گره را بین آنها جابجا می‌کند. رله از نوع تقویت و ارسال با گین ثابت و گین متغیر است. با توجه به اهمیت تأخیر، معیار ارزیابی عملکرد سیستم، ظرفیت مؤثر است و جهت بهبود عملکرد سیستم، از تخصیص توان بهینه جهت بیشینه‌سازی ظرفیت مؤثر استفاده شده است. تقعر این مسئله تخصیص توان تحت قید ثابت بودن مجموع توان گره‌ها و رله اثبات شده و مقدار توان بهینه برای گره‌ها و رله محاسبه شده است. در نهایت نیز تأثیر پارامترهای مختلف شامل طول بسته، نرخ خطای بیت و پارامتر کیفیت سرویس روی عملکرد کلی سیستم بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effective capacity Maximization in Two Way Half-Duplex Relays with Finite Blocklength Codes

نویسندگان [English]

  • M. Lari
  • Z. Keshavarz Gandomani
  • E. Maddah
Faculty of Electrical and Computer Engineering, Semnan University, Semnan, Iran
چکیده [English]

Short packet transmission is one of the topics considered in the new generation of telecommunication systems for low latency connections. In this paper, in order to have a low latency communication, a cooperative system with finite block length (FBL) transmission is investigated. In this relay system, a two-way half-duplex (HD) relay replaces data packets between two nodes. The two-way relay functionality is assumed as amplify-and-forward (AF) with fixed gain and variable gains. Due to the importance of delay, the criterion for evaluating system performance is the effective capacity. Therefore, to optimize the performance of the system, the optimal power allocation is used to maximize the effective capacity. The concavity of this power allocation problem under the assumption of constant total available power between nodes and relay is calculated. Finally, the effect of various parameters including packet length, bit error rate and quality-of-service (QoS) is investigated on overall system performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Finite block length
  • Latency
  • Power allocation
  • Two way relay
  • Effective capacity
[1] G. Durisi, T. Koch, and P. Popovski, "Toward massive, ultrareliable, and low-latency wireless communication with short packets," Proceedings of the IEEE, vol. 104, no. 9, pp. 1711-1726, 2016.
[2] G. J. Sutton et al., "Enabling Technologies for Ultra-Reliable and Low Latency Communications: From PHY and MAC Layer Perspectives," IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2019.
[3] C. She, C. Yang, and T. Q. Quek, "Radio resource management for ultra-reliable and low-latency communications," IEEE Communications Magazine, vol. 55, no. 6, pp. 72-78, 2017.
[4] Y. Hu, M. C. Gursoy, and A. Schmeink, "Relaying-enabled ultra-reliable low-latency communications in 5G," IEEE Network, vol. 32, no. 2, pp. 62-68, 2018.
[5] T. K. Vu, C.-F. Liu, M. Bennis, M. Debbah, M. Latva-Aho, and C. S. Hong, "Ultra-reliable and low latency communication in mmWave-enabled massive MIMO networks," IEEE Communications Letters, vol. 21, no. 9, pp. 2041-2044, 2017.
[6] D. Qiao, M. C. Gursoy, and S. Velipasalar, "Throughput-Delay Tradeoffs with Finite Blocklength Coding over Multiple Coherence Blocks," IEEE Transactions on Communications, 2019.
[7] P. Yang, Y. Xiao, M. Xiao, and S. Li, "6G Wireless Communications: Vision and Potential Techniques," IEEE Network, vol. 33, no. 4, pp. 70-75, 2019.
[8] M. Shirvanimoghaddam et al., "Short block-length codes for ultra-reliable low latency communications," IEEE Communications Magazine, vol. 57, no. 2, pp. 130-137, 2018.
[9] محمد لاری, «تخصیص منابع جهت کمینه‌سازی تأخیر ارسال در سامانه‌های مخابراتی تغذیه‌شونده به‌صورت بی‌سیم» مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز، جلد47، شماره3، پاییز 1396
[10] Y. Gu, H. Chen, Y. Li, L. Song, and B. Vucetic, "Short-packet two-way amplify-and-forward relaying," IEEE Signal Processing Letters, vol. 25, no. 2, pp. 263-267, 2017.
[11] Y. Polyanskiy, H. V. Poor, and S. Verdú, "Channel coding rate in the finite blocklength regime," IEEE Transactions on Information Theory, vol. 56, no. 5, p. 2307, 2010.
[12] Z. Zhou, J. Xu, Z. Zhang, F. Lei, and W. Fang, "Energy-efficient optimization for concurrent compositions of WSN services," IEEE Access, vol. 5, pp. 19994-20008, 2017.
[13] G. Ozcan and M. C. Gursoy, "Throughput of cognitive radio systems with finite blocklength codes," IEEE Journal on Selected Areas in Communications, vol. 31, no. 11, pp. 2541-2554, 2013.
[14] Y. Hu, J. Gross, and A. Schmeink, "On the performance advantage of relaying under the finite blocklength regime," IEEE Communications Letters, vol. 19, no. 5, pp. 779-782, 2015.
[15] Y. Hu, J. Gross, and A. Schmeink, "On the capacity of relaying with finite blocklength," IEEE Transactions on Vehicular Technology, vol. 65, no. 3, pp. 1790-1794, 2016.
[16] Y. Hu, A. Schmeink, and J. Gross, "Blocklength-limited performance of relaying under quasi-static Rayleigh channels," IEEE Transactions on Wireless Communications, vol. 15, no. 7, pp. 4548-4558, 2016.
[17] Y. Gu, H. Chen, Y. Li, and B. Vucetic, "Ultra-reliable short-packet communications: Half-duplex or full-duplex relaying?," IEEE Wireless Communications Letters, vol. 7, no. 3, pp. 348-351, 2018.
[18] Y. Hu, M. Ozmen, M. C. Gursoy, and A. Schmeink, "Optimal power allocation for QoS-constrained downlink networks with finite blocklength codes," in 2018 IEEE Wireless Communications and Networking Conference (WCNC), 2018, pp. 1-6: IEEE.
[19] Y. Hu, M. C. Gursoy, and A. Schmeink, "Optimal Power Allocation for Amplify and Forward Relaying with Finite Blocklength Codes and QoS Constraints," in 2018 IEEE 87th Vehicular Technology Conference (VTC Spring), 2018, pp. 1-5: IEEE.
[20] W. R. Ghanem, V. Jamali, Y. Sun, and R. Schober, "Resource Allocation for Multi-User Downlink URLLC-OFDMA Systems," arXiv preprint arXiv:1901.05825, 2019.
[21] Y. Han, S. H. Ting, C. K. Ho, and W. H. Chin, "Performance bounds for two-way amplify-and-forward relaying," IEEE Transactions on Wireless Communications, vol. 8, no. 1, pp. 432-439, 2009.
[22] N. Maletic, M. Cabarkapa, N. Neskovic, and D. Budimir, "Hardware impairments impact on fixed-gain AF relaying performance in Nakagami-m fading," Electronics Letters, vol. 52, no. 2, pp. 121-122, 2016.
[23] M. O. Hasna and M.-S. Alouini, "A performance study of dual-hop transmissions with fixed gain relays," IEEE transactions on wireless communications, vol. 3, no. 6, pp. 1963-1968, 2004.
[24] X. Cheng, B. Yu, X. Cheng, and L. Yang, "Two-way full-duplex amplify-and-forward relaying," in MILCOM 2013-2013 IEEE Military Communications Conference, 2013, pp. 1-6: IEEE.
[25] M. Lari, A. Mohammadi, A. Abdipour, and I. Lee, "Characterization of effective capacity in antenna selection MIMO systems," journal of communications and networks, vol. 15, no. 5, pp. 476-485, 2013.
[26] M. Lari, A. Mohammadi, A. Abdipour, and I. Lee, "Characterization of effective capacity in AF relay systems," IEICE Electronics Express, vol. 9, no. 7, pp. 679-684, 2012.