کلیدواژه‌ها = حسگری فشرده
دو الگوریتم جدید برای تخمین کانال MIMO انبوه موج‌میلیمتری با آرایه آنتن لنز

دوره 3، شماره 2، آذر 1398، صفحه 201-212

10.22034/jasp.2019.10494

الهام شریفی باغ؛ محمود محصل فقهی؛ توحید یوسفی رضایی