نویسنده = محمدرضا رمضان‌پور
بازیابی تصاویر پزشکی مبتنی بر محتوا با استفاده از ویژگی‌های حوزه‌ی فشرده در استاندارد HEVC

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1401

10.22034/jasp.2022.52409.1194

یعقوب صابری؛ محمدرضا رمضان پور؛ شروان فکری ارشاد؛ بهرنگ برکتین


مخفی‌سازی اطلاعات مبتنی بر جاسازی ماتریسی و بردار حرکت در استاندارد HEVC

دوره 3، شماره 2، آذر 1398، صفحه 213-225

10.22034/jasp.2019.10495

یعقوب صابری؛ محمدرضا رمضان‌پور؛ ریحانه خورسند