نویسنده = توحید یوسفی رضایی
دو الگوریتم جدید برای تخمین کانال MIMO انبوه موج‌میلیمتری با آرایه آنتن لنز

دوره 3، شماره 2، آذر 1398، صفحه 201-212

10.22034/jasp.2019.10494

الهام شریفی باغ؛ محمود محصل فقهی؛ توحید یوسفی رضایی


بررسی تأثیر کانال‌های فیدینگ صاف بر عملکرد حالت دائم شبکه‌های تطبیقی با مشارکت نفوذی

دوره 1، شماره 1، اسفند 1395، صفحه 27-34

10.22034/jasp.2017.5530

اعظم خلیلی؛ امیر رستگارنیا؛ وحید وحیدپور؛ توحید یوسفی رضایی