نویسنده = مهسا محمدرضائی
تخصیص توزیع‌شده فروسو و فراسوی منابع در ارتباط دستگاه به دستگاه

دوره 5، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 53-64

10.22034/jasp.2022.50438.1182

مهسا محمدرضائی؛ احسان سلیمانی نسب؛ عصمت راشدی