تخصیص شاپای چاپی و الکترونیکی به نشریه (تاریخ درج خبر: 1398/02/21)

با پیگیری‌های صورت‌گرفته، شاپای چاپی (Print ISSN) به شماره 3397-2676 و شاپای الکترونیکی (Online ISSN) به شماره 3400-2676 از سوی واحد شاپای سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران به نشریه پردازش سیگنال پیشرفته دانشگاه تبریز تخصیص داده شد.