انتصاب سردبیر جدید نشریه پردازش سیگنال پیشرفته

با حکم شماره 5933/د معاونت محترم پژوهش و فناوری دانشگاه تبریز (صاحب‌امتیاز نشریه پردازش سیگنال پیشرفته)، خانم دکتر لیلی محمدخانلی  (عضو هیئت علمی گروه مهندسی کامپیوتر دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر)، از تاریخ 1400/07/21 به مدت چهار سال به عنوان سردبیر نشریه علمی «پردازش سیگنال پیشرفته» دانشگاه تبریز منصوب شدند. بدین وسیله از زحمات سردبیر سابق نشریه، جناب آقای دکتر جواد فرونچی در دوره تصدی مسئولیت در نشریه تقدیر و تشکر می گردد.