انتصاب مدیر مسئول جدید نشریه پردازش سیگنال پیشرفته

با حکم شماره 1057/د معاونت محترم پژوهش و فناوری دانشگاه تبریز (صاحب‌امتیاز نشریه پردازش سیگنال پیشرفته)، آقای دکتر محمود محصل فقهی (عضو هیئت علمی گروه مهندسی مخابرات دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر)، از تاریخ 1400/06/10 به مدت چهار سال به عنوان مدیر مسئول نشریه علمی «پردازش سیگنال پیشرفته» دانشگاه تبریز منصوب شدند. بدین وسیله از زحمات مدیر مسئول سابق نشریه، جناب آقای دکتر سعید مشگینی در دوره تصدی مسئولیت در نشریه تقدیر و تشکر می گردد.