اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محمود محصل فقهی

مهندسی برق - مخابرات دانشیار، گروه مهندسی مخابرات، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?mohasselfeghhi
mohasselfeghhitabrizu.ac.ir
0000-0002-7193-843X


ORCID: 0000-0002-7193-843X

Author ID (Scopus): 27267677800