طراحی ضرب کننده تقریبی 16 بیتی با کاربری پردازش دیجیتال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی برق- دانشکده فنی ومهندسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، دانشکده فنی و مهندسی، گروه برق

3 دانشکده مهندسی - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

ضرب کننده‌ها از بلوک­های مهمی هستند که به صورت وسیع در سیستم­های پردازشی دیجیتال پیشرفته مورد استفاده قرار می‌گیرند. لذا ارائه یک ضرب کننده بهینه مزیت مهمی برای سیستم محاسباتی دیجیتالی به حساب می‌آید. ضرورتی ندارد که در تمام کاربری­ها از ضرب کننده­های دقیق استفاده شود، در برخی از کاربری‌ها مانند پردازش سیگنال، سطح مشخصی از خطا قابل قبول است. یک بخش اﺳﺎﺳﯽ ضرب کننده، کمپروسور است که در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺎﺻﻞﺿﺮبﻫﺎی ﺟﺰﺋﯽ در ﻋﻤﻞ ﺿﺮب مورد استفاده قرار می‌گیرد. در اﯾﻦ مقاله ﻃﺮحﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﮐﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎی تقریبی15:4 و5:3، ارائه شده است که چه از نظر توان، تأخیر و خطاهای ایجاد شده نسبت به طرح‌های پیشین عملکرد بهتری داشته است و با استفاده از کمپرسور‌های تقریبی پیشنهادی، ضرب کننده16×16 بیتی تقریبی طراحی شده است. طرح پیشنهادی در محیط نرم افزار Cadence با استفاده از تکنولوژی180 نانومتر و ولتاژ تغذیه 8/1 ولت پیاده‌سازی و شبیه‌سازی شده است و نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد که تأخیر کمپرسور5:3 پیشنهادی76/0 نانو‌ثانیه و توان آن935/0 میکرو‌ وات و فاصله خطا‌ی ایجاد شده برابر2±  به‌دست آمده است و همچنین برای کمپرسور15:4 تأخیر12/1 نانو‌‌‌ثانیه و توان 75/4 میکرو‌‌وات به‌دست آمده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design of 16- bit Approximate Multiplier with Digital Processing Application

نویسندگان [English]

  • Mousa Yousefi 1
  • Mostafa ghorbani 2
  • Khalil Monfaredi 3
1 Faculty of Engineering , Azarbaijan Shahid Madani University
2 Azarbaijan Shahid Madani University
3 Faculty of Engineering, Azarbaijan Shahid Madani
چکیده [English]

The multipliers are important blocks that used in digital processing modern systems. So, design of the efficient multiplier is important advantage for digitally computational system. In some processing fields as the signal processing, the specified level of the error is acceptable, so used of accurate multiplier in the all of the processing fields is not essential. One of the important blocks of the multiplier is the compressor that is used in stage of the partial multiplication for decreasing operations. In this paper, new design of the 5:3 and 15:4 approximate compressors are proposed, the power consumption, propagation delay and error distance of proposed compressors in the comparison others have proper operating, with used of the proposed approximate compressors designed the approximate 16*16-bit multiplier. The overall of the proposed approximate multiplier is simulated and implemented by 180 nm CMOS technology and 1.8 V power supply by the Cadence tools. The result of simulation is shown that propagation delay proposed 5:3 compressors is 0.76 ns and power consumption is 0.935 μW with ±2 error distance. And also, the proposed 15:4 compressor has 1.12 ns propagation delay, 4.75 μW power consumption.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Approximate multiplier
  • compressor
  • digital processing
  • propagation delay
[1] Parhi, K.K., VLSI digital signal processing systems: design and implementation. 2007: John Wiley & Sons.
[2] Flores, I., The logic of computer arithmetic. 1963.
[3] Momeni, A., et al., Design and analysis of approximate compressors for multiplication. IEEE Transactions on Computers, 2014. 64(4): p. 984-994.
[4] Kaur, J., N.K. Gahlan, and P. Shukla, Delay Power Performance Comparison of Array Multiplier in VLSI Design. International Journal of Advanced Research in Computer Science and Electronics Engineering, 2012. 1(3): p. 41-44.
[5] Liu, D., Embedded DSP processor design: Application specific instruction set processors. 2008: Elsevier.
[6] Abed, S.e., et al., Low power Wallace multiplier design based on wide counters. International Journal of Circuit Theory and Applications, 2012. 40(11): p. 1175-1185.
[7] Chandravathi, B. and D. Nagaraju, High speed and Area Efficient Rounding Based Approximate Multiplier for Digital Signal Processing. 2018.
[8] Faraji, H. and M. Mosleh, A fast wallace-based parallel multiplier in quantum-dot cellular automata. International Journal of Nano Dimension, 2018. 9(1): p. 68-78.
[9] Pishvaie, A., G. Jaberipur, and A. Jahanian, Improved CMOS (4; 2) compressor designs for parallel multipliers. Computers & Electrical Engineering, 201 38(6): p. 1703-1716.
Kwon, O., K. Nowka, and E.E. Swartzlander, A 16-bit by 16-bit MAC design using fast 5: 3 compressor cells. Journal of VLSI signal processing systems for signal, image and video technology, 2002. 31(2): p. 77-89.
Mehrabi, S., et al., Design, analysis, and implementation of partial product reduction phase by using wide m: 3 (4≤ m≤ 10) compressors. International Journal of High Performance Systems Architecture, 2013. 4(4): p. 231-241.
Maunika, N.V. and M.V. Devi, A dwindled power and delay of Wallace tree multiplier. International Journal of Engineering and Innovative Technology (IJEIT), 2012. 2(4(.
Marimuthu, R., Y.E. Rezinold, and P.S. Mallick, Design and analysis of multiplier using approximate 15-4 compressor. IEEE Access, 2016. 5: p. 1027-1036.