دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. تشخیص هوشمند بیماری کوید19 با استفاده از ترکیب ویژگی های عمیق و تحلیل مولفه اصلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1401

10.22034/jasp.2022.49156.1176

ایمان ذباح؛ علی ماروسی؛ رضا ابراهیم پور