کلیدواژه‌ها = دستیابی چندگانه غیر متعامد(NOMA)
طراحی گیرنده مقاوم نسبت به خطای تخمین کانال در سیستم MIMO-NOMA

دوره 5، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 79-87

10.22034/jasp.2022.48349.1166

نعیمه مظفرزاده؛ حسین خالقی بیزکی