کلیدواژه‌ها = خطای تخمین کانال
آشکارسازی عمیق MIMO در حضور خطای تخمین کانال

دوره 5، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 1-7

10.22034/jasp.2022.46124.1146

حسین خالقی بیزکی؛ مهدی طیب مسعود


طراحی گیرنده مقاوم نسبت به خطای تخمین کانال در سیستم MIMO-NOMA

دوره 5، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 79-87

10.22034/jasp.2022.48349.1166

نعیمه مظفرزاده؛ حسین خالقی بیزکی