کلیدواژه‌ها = دسترسی چندگانه غیرمتعامد
ارائه آشکارساز چندآستانه برای سیستم دسترسی چندگانه غیرمتعامد فراسو به همراه محاسبه تحلیلی احتمال خطا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1401

10.22034/jasp.2022.51485.1188

محدثه بهاری؛ سید محمد صابرعلی