کلیدواژه‌ها = تخمین کانال
دو الگوریتم جدید برای تخمین کانال MIMO انبوه موج‌میلیمتری با آرایه آنتن لنز

دوره 3، شماره 2، آذر 1398، صفحه 201-212

10.22034/jasp.2019.10494

الهام شریفی باغ؛ محمود محصل فقهی؛ توحید یوسفی رضایی


تخمین کانال محوشدگی بر مبنای مدل اوتورگرسیو نویزی و فیلتر کالمن

دوره 2، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 27-32

10.22034/jasp.2017.5697

شهلا علیدادی؛ علیمراد محمودی؛ کریم انصاری اصل