نویسنده = محمود نیائی
مقاله سلب اعتبار شده به دلیل تخلف: (مدلی برای تشخیص نفوذ چند کلاسه با داده های نامتوازن مجموعه داده CICIDS-2017)

دوره 5، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 105-115

10.22034/jasp.2022.48285.1165

محمود نیائی؛ جعفر تنها؛ غلامرضا شاهمحمدی؛ علیرضا پورابراهیمی